Загальні збори є вищим органом управління.

До компетенції Загальних зборів належить:

  • затвердження Статуту та внесення змін та доповнень до нього;
  • обрання членів Правління та Наглядової Ради;
  • визначення цілей, завдань та основних форм діяльності ГО “Ліга інтернів”;
  • затвердження основних напрямків діяльності ГО “Ліга інтернів”;
  • затвердження звітів Голови Правління та  Голови Наглядової ради;
  • прийняття рішень про реорганізацію чи ліквідацію ГО “Ліга інтернів”;
  • реалізація права власності на майно та кошти ГО “Ліга інтернів”.

На Загальних зборах можуть бути присутніми всі члени ГО “Ліга інтернів”,  а також особи, запрошені Правлінням. Чергові Загальні збори членів ГО “Ліга інтернів” проводяться за рішенням Правління не рідше одного разу на два роки; загальні збори вважаються легітимними,  якщо на їх черговому або позачерговому засіданні присутні не менше ніж половина членів ГО “Ліга інтернів”.

Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів крім рішень, що стосуються змін та доповнень до Статуту, а також питань реорганізації та припинення діяльності ГО “Ліга інтернів” – вони приймаються не менше ніж ¾  голосів від загальної кількості членів ГО «Ліга інтернів».