Критерії відбору до Програми

Кандидат на участь у Програмi має вiдповiдати наступним вимогам:

– бути громадянином України та вiльно володiти українською мовою;

– бути студентом старших курсiв або закiнчити вуз та вирiзнятись академiчною успiшнiстю;

– володiти щонайменше однiєю iноземною мовою;

– бути активним у громадсько-полiтичному життi;

– вiк аплiканта має не перевищувати 29 рокiв на момент надходження анкети.

Вiдбiр здiйснюється на конкурснiй основi у два тури:

Перший тур – це конкурс анкет.

Другий тур – iндивiдуальна спiвбесiда з вiдiбраними кандидатами (орiєнтовно у вереснi).

Перший етап Розгляд одержаних анкет

На цьому етапі критерії розгляду та відбору півфіналістів базуються на тій інформації, яку учасники надають про себе в анкетах. Кожному з учасників присвоюється номер і члени комісії з попереднього відбору під час розгляду використовують тільки ці номери (сліпий метод розгляду).

Наприклад, якщо ми маємо 300 анкет на повний робочий день стажування, 100 анкет на неповний робочий день і 10 – на місця добровольців, то ці анкети будуть позначені від 1-F до 300-F, від 1-Р до 100-Р та від 1-V до 10-V. Тому процес відбору можна назвати “сліпим”.

Для сліпого відбору будуть застосовані такі критерії:

 

Критерій

Бали

1

Середній бал вищого навчального закладу[1]

0-5

2

Професійний досвід (досвід роботи та стажування, включно з неповним робочим днем, роботу на добровільних засадах та ін.)

0-4

3

Громадська активність

0-5

4

Володіння іноземною мовою (мовами)

0-4

6

Дослідження та публікації, наукова діяльність

0-4

7

Додаткова інформація

0-2

8

Твір

0-6

9

Додаткові питання

0-3

Таким чином, кандидат може набрати максимум 33 бали.

 

Етап 2. Співбесіда.

Відповідно до Розпорядження Керівника апарату Верховної Ради України створюється Відбіркова комісія із представників Програми сприяння Парламенту та апарату ВР.

Під час співбесіди кожен член Відбіркової комісії виставляє кожному фіналісту оцінку за 5-бальною шкалою, виходячи з таких критеріїв:

1. Знання політичної системи України, функцій та особливостей діяльності парламенту (список питань має бути підготовлений до співбесіди);

2. Професійні вміння, які відповідають потребам парламентських комітетів та управлінь Верховної Ради (потреби мають бути сформульовані до початку співбесіди);

3. Здатність півфіналіста викладати думки, його/її досвід та бажання зробити свій внесок у підвищення ефективності та прозорості законодавчого процесу.

На основі вищевикладених критеріїв має заповнюватися спеціальний бланк, до якого кожен член комісії заносить бали кожного півфіналіста. Відбір фіналістів здійснюється на основі цих балів.

Орiєнтовнi питання до перевiрки знань за критерієм «знання політичної системи України» для конкурсантів на стажування у Верховній Раді України та центральних органах виконавчої влади України

Блок питань #1 "Українська держава"

1.      Який державний устрiй України?

2.      Які основні риси Української держави за Конституцією України?

3.      Які найвищі соціальні цінності України?

4.    Конституційні обов'язки громадян України

5.      Яка форма правління в Україні?

6.      Який конституційний статус державної мови та мов національних меншин України?

7.      Назвіть найважливіші функції Української держави.

8.      Основні ідеї та історичне значення Акта проголошення незалежності України від 24 серпня 1991р.

9.      Система органів державної влади в Україні

10.  Основні права людини: поняття та класифікація. Конституційні гарантії прав і свобод людини та громадянина.

 

Блок питань #2 "Верховна Рада України"

11.  Що таке ВРУ відповідно до Конституції України?

12.  Назвiть основнi функцiї ВРУ.

13.  Розкажiть про структуру Верховної Ради України.

14.  Скiльки комiтетiв та постiйнодiючих комiсiй нараховується у ВРУ?

15.  Назвiть керiвництво ВРУ.

16.  Який термiн повноважень Верховної Ради України?

17.  Коли згідно з Конституцією України вiдбуваються парламентськi вибори?

18.  Який тип виборчої системи дiє в Українi при виборах до Парламенту?

19.  Хто вiдкриває перше засiдання ВРУ нового скликання?

20.  Скiльки скликань до ВРУ було за часiв незалежностi?

21.  Коли згідно з Конституцією України вiдбувається перше засiдання ВРУ на лiтнiй та зимовiй сесiї?

22.  Ким i за якої кiлькостi народних депутатiв України скликається позачергове засiдання ВРУ?

23.  Скiльки депутатських фракцiй нараховується у ВРУ? Назвiть найбiльшi.

24.  Якi парламентськi фракцiї сформували коаліцію?

25.  Якi парламентськi фракцiї належать до опозицiї ВРУ?

26.  Яким чином приймаються рiшення на пленарних засiданнях ВРУ, коли вiдбувається голосування?

27.  Що таке система "стримувань i противаг" в демократичних системах правлiння?

28.  В чому полягають ключові моменти проведення конституцiйної реформи в Українi?

29.  Якi партiї та полiтичнi блоки перемогли у вашiй областi на останнiх парламентських виборах?

30.  Назвiть найбiльш рейтингових полiтичних лiдерiв України.

 

Блок питань #3 "Президент України"

31.  Який порядок обрання Президента України?

32.  Якими повноваженнями наділено Конституцією України Президента України?

33.  Назвіть форми реалізації повноважень Президента України.

34.  Який термiн повноважень Президента України ?

35.  Яким умовам за Конституцією України має вiдповiдати особа, яка виставляє свою кандидатуру на пост Президента України та народного депутата України?

36.  Умови дострокового припинення повноважень Президента за Конституцією України.

37.  Коли за Конституцією України вiдбуваються президентськi вибори?

38.  Яке значення Послання Президента України до Верховної Ради України у формуванні та реалізації державної політики?

39.  Назвіть дату останнього Послання Президента України до Верховної Ради України

40.  Роль та функції Ради національної безпеки та оборони України за Конституцією України

41.  У який спосіб Президент України співпрацює з інститутами громадянського суспільства?

 

Блок питань #4 "Органи виконавчої влади"

42.  Розкажіть про поняття, ознаки та правове положення органів виконавчої влади.

  1. Назвіть види органів виконавчої влади.

  2. Яка система органів виконавчої влади згідно Конституції України та принципи її побудови?

  3. Яка компетенція та форми діяльності Кабінету Міністрів України?

  4. Як Кабінет Міністрів України реалізує свої повноваження?

  5. Розкажіть про міністерства в системі центральних органів виконавчої влади.

48.  Що таке мiсцеве самоврядування згідно з Конституцією України?

49.  На який термiн обираються органи мiсцевого самоврядування?

50.  Розкажiть, яким чином дiє мiсцеве самоврядування в Вашому мiстi?

 

Блок питань #5 "Законотворення"

Законодавчий процес у Верховній Раді України та його елементи

51.  Який механiзм прийняття закону України?

52.  Кому належить право законодавчої iнiцiативи?

53.  До кого має право звернутися iз запитом народний депутат України?

54.  Яка процедура пiдписання закону пiсля схвалення його депутатами?

55.  Якi сфери суспiльного життя визначаються виключно законами України?

56.  Процедура прийняття державного бюджету України.

 

Блок питань #6 "Влада і суспільство"

57.  Якi громадськi та полiтичнi права мають громадяни України?

58.  Розкажіть про право громадянина України на вибори.

59.  Назвiть рiзницю мiж пасивним та активним виборчим правом.

60.  Назвіть шляхи доступу громадян до законодавчого процесу.

61.  Що таке слухання? Які види слухань існують? Про слухання з яких питань Ви знаєте?

62.  Як ви вважаєте, чи достатня iнформованiсть громадян про дiяльнiсть ВРУ? Що Ви могли б запропонувати, щоб покращити взаємодiю?

63.  Якими iнформацiйними джерелами Ви користуєтесь для отримання iнформацiї про дiяльнiсть ВРУ?

64.  До яких мiжнародних органiзацiй входить Україна?

65.  Що таке третій сектор?

66.  Дайте визначення поняття громадянське суспільство. Охарактеризуйте громадянське суспільство України.

67.  Що таке громадська організація? Назвіть основні характеристики, напрямки діяльності, типи громадських організацій.

68.  Як Ви вважаєте, сильне громадянське суспільство є позитивним феноменом для розвитку держави? Обґрунтуйте свою точку зору.

 

Блок питань #7 "Місце проходження стажування"

– для аплікантів на стажування у Верховній Раді України

69.  В якому Комітеті Ви хотіли б пройти стажування?

70.  Чим займається Комiтет, в якому Ви хотiли б пройти стажування?

71.  Чому Ви обрали саме цей Комітет?

72.  Наскільки Ваші професійні та особисті якості будуть сприяти роботі Комітету?

73.  Скiльки народних депутатiв в обраному Вами Комітеті, хто Голова?

 

Блок питань #7 "місце проходження стажування"

– для аплікантів на стажування у ЦОВВ

62.  В якому Міністерстві Ви хотіли б пройти стажування?

63.  Які функції та завдання входять до компетенції Міністерства, де Ви хотіли б пройти стажування? Чим це врегульовується?

64.  Розкажіть про структуру обраного Вами Міністерства.

65.  Чим займається структурний підрозділ Міністерства, в якому Ви хотiли б пройти стажування?

66.  Чому Ви обрали саме цей структурний підрозділ? Хто його начальник/директор?

67.  Наскільки Ваші професійні та особисті якості будуть сприяти роботі структурного підрозділу Міністерства?Якщо кандидат має кілька дипломів про вищу освіту, то Комісія бере до уваги середній бал вищих навчальних закладів.