Редколегія – це постійно діючий редакційний орган, який забезпечує інформаційну діяльність та висвітлює важливі події Програми стажування у Верховній Раді України. Створена для об’єктивної та оперативної підготовки інформаційних повідомлень.

Склад редакційної колегії

Голова редколегії – Вікторія Лутчак

Журналісти:

Катерина Давиденко, Леся Рибаченко, Інна Єщенко, Вікторія Лутчак

Редактори – Кристина Алієва та Катерина Мелих

Верстальник – Інна Єщенко

Дизайнер – Марія Тютюннік

Фотокореспондент – Юлія Телешова

«New Generation» – інформаційний вісник, що випускається інтернами Програми стажування у Верховній Раді 2014–2015 рр.

На сторінках електронного видання учасники стажування розповідають про свої трудові будні та розваги, діляться досвідом проходження стажування, публікують фотографії тощо.

Свіжий номер «New Generation» можна завантажити за посиланням:

New Generation. Випуск 1

 

У своїй роботі редакційна колегія керується:

1. Головні функції редколегії
1.1. Визначення на підставі програмних цілей головою редколегії перспективних напрямків діяльності.
1.2. Означення позиції редакції з конкретних питань і проблем творчого характеру.
1.3. Надання пропозицій щодо перспективного планування, визначення тематичних напрямків роботи.
1.4. Сприяння оперативності в розміщенні інформаційних матеріалів.
1.5. Розвиток контактів і зв’язків з метою обміну інформацією.

2. Склад редколегії. Права та обов’язки голови та членів редколегії
2.2. Кількісний та персональний склад редколегії затверджується головою редколегії.
2.3. Керує роботою редколегії головний редактор, який є головою редколегії. До складу редакційної колегії, крім головного редактора, входить редакційний склад.
2.4. За рішенням головного редактора можуть бути створені окремі робочі групи з представників редколегії у складі не менше трьох осіб для оперативного вирішення конкретних питань.

3. Голова редколегії:
3.1. Організовує роботу редколегії.
3.2. Скликає засідання редколегії та головує на них, затверджує порядок засідання редколегії.
3.3. Організовує ведення протоколу засідання редколегії.

4. Члени редколегії мають право:
4.1. Брати участь у засіданнях редколегії.
4.2. Вносити пропозиції щодо позачергового скликання засідання редколегії, внесення змін до порядку засідань.
4.3. Висловлювати окрему думку в разі незгоди з рішеннями редколегії.

5. Члени редколегії зобов’язані:
5.1. Діяти в інтересах редакції.
5.2. Керуватися у своїй діяльності Статутом редакційної колегії.
5.3. Особисто брати участь у засіданнях редколегії, а в разі неможливості брати участь, завчасно повідомляти про це голові редколегії із зазначенням причин.

6. Організація діяльності редколегії
6.1. Форма роботи редколегії – засідання, які проводяться у разі потреби.
6.2. Засідання редколегії може скликатися головою редколегії з власної ініціативи, з ініціативи редакційної ради або за пропозицією не менш як однієї третини складу редколегії.
6.3. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях редколегії, приймаються за відкритим обговоренням.

6.4. Рішення редакційної колегії набирає чинності після його затвердження головою редколегії. Контроль за виконанням рішень редколегії здійснює голова редколегії.